Teco Shop Car

3662 4906 / 3664 3663
Av. Frei Orestes Girardi, 537
Abernéssia
tecocar@uol.com.br

Gui Car

3664 5088
Av. Frei Orestes Girardi, 1851
Abernéssia